• 23
    Jul

    ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0 (ตอนจบ)

      ต่อจากฉบับเดิม ฉบับที่แล้วผมได้นำเสนอเนื้อหาจากการบรรยายเรื่อง “เรื่องอาชีพแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล” เพื่อให้เยาวชนได้เห็นแนวทางอาชีพแห่งอนาคตไปแล้ว 3 แนวทาง 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในฉบับนี้จะมาขยายต่อครับ 4.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เยาวชนต้องมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ชอบการสำรวจ เก็บข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งแนวทางอาชีพเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม นักสัตววิทยา นักโรคพืช นักกีฏวิทยา ...