• DPU ชวนร่วมฟังเสวนา “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่”

  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ และ ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – ...
 • ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

              คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ “3 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557” โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ศ.สพญ.ดร.อัจฉรียา ไศละสูด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ...
 • เปิดตัวยิ่งใหญ่ DPU X สถาบันสร้างผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต

     DPU เปิดตัว DPU X หรือ สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต ที่มาพร้อมแนวคิด DPU X:Craft Your Future เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคต รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาพูดในประเด็น Future Education กับ DPU สถาบันการศึกษาแห่งอนาคต ...
 • DPU ครบรอบ 50 ปี จัดงาน ยิ่งใหญ่ อบอุ่น ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 50 ปี จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยช่วงเช้าทายาทผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา พระภูมิ และพิธีสงฆ์             จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ...
 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 จาก สกว.

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย” dingdong togel

News

ข่าวสาร

 • 5
  Jul

  DPU ชวนร่วมฟังเสวนา “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่”

  คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ และ ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ ...
 • 5
  Jul

  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนร่วมงานเสวนา “3ปี ประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

              คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังเสวนา ในหัวข้อ “3 ปี การประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557” โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ศ.สพญ.ดร.อัจฉรียา ไศละสูด คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณพรอัปสร ...
 • 20
  Jun

  เปิดตัวยิ่งใหญ่ DPU X สถาบันสร้างผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต

     DPU เปิดตัว DPU X หรือ สถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต ที่มาพร้อมแนวคิด DPU X:Craft Your Future เพื่อสร้างบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคต รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มาพูดในประเด็น ...
 • 1
  Jun

  DPU ครบรอบ 50 ปี จัดงาน ยิ่งใหญ่ อบอุ่น ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 50 ปี จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยช่วงเช้าทายาทผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา พระภูมิ และพิธีสงฆ์             จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ...
Load More

Digital Technology

Digital Technology

 • 25
  Jan

  ผลงานนักศึกษาที่ลงแข่ง Thai Game Jam 2017

  THAI GAME JAM 2017 Banyapon Poolsawasd อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท Daydev Co., Ltd, (เดย์เดฟ จำกัด) ขอบคุณบทความดี ๆ ...
 • 19
  Jan

  ไอเดีย ความสนุก ผ่าน Gamification

  Digital Age ฉบับที่ 216 เดือนธันวาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ ใช้ App ช่วยสังคม ลดช่องว่างคนที่ลำบาก   Habit RPG เป็นการเปลี่ยน To-Dos สิ่งที่เรามักจะละเลยมันเสมอให้อยู่ในรูปแบบของการรับภารกิจ โดยมี Virtual Rewards ...
 • 19
  Jan

  STEM Education เยาวชน ยุคดิจิทัลกับทักษะ พื้นฐานอาชีพ ในอนาคต

  Digital Age ฉบับที่ 215 เดือนพฤศจิกายน อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ เจาะตลาดข้ามประเทศด้วยระบบส่งเงิน   เทคโนโลยียุคดิจิทัลที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตอนนี้ ได้เปลี่ยนความคิดที่เมื่อวานที่ถูกมองว่า เป็นเรื่องจินตนาการ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตอกย้ำข้อความ “Imagination is More Important than Knowledge” ...
 • 19
  Jan

  Game Developers เรื่องเล่าจาก คนสร้างเกม

  Digital Age ฉบับที่ 214 เดือนตุลาคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ AI สำหรับแบรนด์ ผู้ช่วยในยุค IoT   ตัวผมช่วงนี้ นอกจากจะเป็นอาจารย์สอนการพัฒนาเกม หรือขอทุนวิจัยเกี่ยวกับเกม (Gamification, Game-Based Learning) ในชีวิตปกติแล้ว อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตคือ ...
Load More

Recommend  Blog

Image

อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 • วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมทางด้านการบิน
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบิน
 • วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมทางด้านการบิน
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Image

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

 • รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด
 • และพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
Image

อาจารย์ลลิตา สันติวรรักษ์

 • นักวิชาการด้านการตลาดดิจิทัล