หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรการบิน

Share:
Train the Trainers for Aviation Personnel ครั้งที่ 1: เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
»วันพุธ พฤหัส และศุกร์ ที่ 29-31 มีนาคม 2560
»เวลา 08.30-16.30 น.
»โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ (แผนที่)

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและของโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินในแต่ละภูมิภาคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามมา
ซึ่งในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก ต้องมีการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้เท่าทันหรือล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน
ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆด้านการบิน ที่จะต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ และมีความเป็นมาตรฐานของการเป็นวิทยากร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนเทคนิคในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรการบินของแต่ละองค์กรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานให้แก่องค์กรและประเทศไทยต่อไป

รายละเอียดของการอบรม

วันที่: วันพุธ พฤหัส และศุกร์ ที่ 29-31 มีนาคม 2560
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
ราคา: Early Bird 12,000 บาท (จำนวนจำกัด 10 ท่าน)
ราคาปกติ 13,000 บาท*
*ราคารวม ค่าอุปกรณ์, เอกสารประกอบการอบรม, ประกาศนียบัตร
และอาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ ระหว่างการฝึกอบรมต่อ 1 วัน

วิทยากร

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์
คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช
ผู้อำนวยการสถาบันการพูดและบุคลิกภาพ

สิ่งที่จะได้จากการอบรม

»ความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
»พัฒนาทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ไหวพริบ และการเตรียมพร้อมของการเป็นวิทยากร
»ประสบการณ์จากบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปรึกษา ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านการบินต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้ที่เหมาะกับการอบรมนี้

บุคลากรของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากร โดยเฉพาะในการฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด และการสร้างศักยภาพให้กับตนเองเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน

Course Outline

วันที่ 1 (พุธ 29 มี.ค. 60)
–  บรรยาย: ความรู้ทั่วไปของอุตสาหกรรมการบิน
–  กิจกรรมสัมพันธ์
–  ความสำคัญของการเป็นวิทยากร
วันที่ 2 (พฤหัส 30 มี.ค. 60)
–  บรรยาย: บุคลิกภาพของการเป็นวิทยากร
เทคนิคของการเป็นวิทยากร
ทักษะการนำเสนอการบรรยาย
วันที่ 3 (ศุกร์ที่ 31  มี.ค. 60)
–  บรรยาย: การใช้อุปกรณ์ช่วยสอน
– ฝึกปฏิบัติ: การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

เงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด

สมัครเรียน / ติดต่อสอบถาม

น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
น.ส.สุกัญญา บินอุมา เลขานุการวิทยาลัยฯ

โทร 02-9547300 ต่อ 323
มือถือ 092-549-8992
E-mail: [email protected]

ทำความรู้จัก CADT ให้มากขึ้น

www.facebook.com/dpu.cadt

 

Share:

Leave a reply