We are CADT!

2073
0
Share:

College of Aviation Development and Training (CADT)
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

โทรศัพท์: 02-954-7300 ต่อ 323, 875 มือถือ: 092-549-8992
Website: http://cadt.dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt
Instagram: dpu.cadt
Twitter: @DpuAviation
Line: @cadt

มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐาน มีประสบการณ์และทัศนคติที่พร้อมสู่การปฏิบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐาน มีประสบการณ์และทัศนคติที่พร้อมสู่การปฏิบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ

ภารกิจ

ผลิต พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางด้านการบินของไทย
เผยแพร่องค์ความรู้ คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบขนส่งทางอากาศของไทย
พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบินได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน
ความแตกต่างจากหลักสูตรการบินของสถาบันการศึกษาอื่นๆ
มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600 โดยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง
งานสาขาวิชาธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

15167686_628329393958647_1619272629618410872_o 15167614_628329467291973_4489955098150892467_o 15156807_628332300625023_8255971401174775692_o 15123014_628329217291998_2069002328987351801_o

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน (Flight Operation Management)

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้การอำนวยการบินในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมการบินดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติการและอำนวยการบินได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer/Flight Dispatcher) ของสายการบิน เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบินอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรมท่าอากาศยาน เป็นต้น รวมถึง สามารถไปศึกษาต่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินพาณิชย์ได้

ความแตกต่างจากหลักสูตรการบินของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน เป็นหลักสูตร2 ภาษา ที่จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อให้มีความรู้เป็นมาตรฐาน และการเป็นศูนย์กลางด้านการบินของไทย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานโดยเฉพาะมีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าว จัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา
2) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
3) เป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอำนวยการบิน (Flight Operation Management) เนื่องจากสถาบันการศึกษาอื่นๆจะเน้นการเรียนการสอนในด้านการบริการทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ แต่สำหรับหลักสูตรของ CADT จะเน้นในด้านการปฏิบัติการด้านอำนวยการบิน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปทำงานในตำแหน่ง พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานด้านการบิน เนื่องจากจะเป็นผู้ที่เตรียมข้อมูล ข่าวสารต่างๆด้านการบินให้กับนักบินทั้งก่อนวิ่งขึ้น ขณะบินในเส้นทางบิน และก่อนร่อนลง หากมีความสนใจที่จะไปฝึกเป็นนักบินส่วนบุคคล หรือนักบินพาณิชย์ก็มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักบินต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในหน่วยงานด้านการบินต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน หรือศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศได้

DSC_0824 DSC_0852

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว (ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวอาจสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี)
3. ไม่กำหนดน้ำหนัก และส่วนสูง
4. ใจรักในงานบริการ
5. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
6. ชอบเข้าสังคม
7. กล้าแสดงออก

การศึกษาต่อในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

• ใบประกอบวิชาชีพนักบิน
• การจัดการจราจรทางอากาศ
• หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากองค์กรด้านการบินในสายงานต่างๆ เช่น การดำเนินงานการบิน ความปลอดภัย และคลังสินค้า เป็นต้น
• ปริญญาโทด้านการจัดการการบิน
• ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่สนใจ

อาชีพที่สาขาทำงานได้ สาขาการบินเป็น 1 ใน 12 สาขาวิชาที่อาเซียนตกลงที่จะเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า และการค้าบริการ ประกอบกับภูมิภาคอาเซียนอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความต้องการบุคลากร เข้าไปทำงานเป็นจำนวนมาก

ทุนการศึกษา

1. ทุน กยศ. (กู้ต่อเนื่อง)
2. ทุน กรอ. (กู้รายใหม่)
3. ทุนของมหาวิทยาลัย
4. ทุนของวิทยาลัยฯ

(ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องทุนการศึกษา >>> คลิก)

ความร่วมมือกับองค์กรในและต่างประเทศ (MOU)

• สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA )
• สายการบินนกแอร์
• สายการบิน Thai Smile
• Sanya University (ประเทศจีน)
• Sanya Aviation and Tourism College (ประเทศจีน)

ด้านการทำฝึกงานงาน

• การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (AOT)
• Thai Smile
• สายการบินนกแอร์
• Thai Lion
• AirAsia X
• Cathay Pacific
• และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบินทั้งในและต่างประเทศ

สมัครเรียน >>> คลิก

Share:

Leave a reply