IATA Airline Cabin Crew Training Program

Share:

Airline Cabin Crew Training Program

หลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
* หลักสูตรโดย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
** ผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามกำหนด รับใบประกาศนียบัตรจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

cabin-crew-iata-banner-fb

 

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการในการ เดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการเติบโต อย่างรวดเร็วตามมา ซึ่งในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องมีบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ต้องมีการเรียนรู้และการฝึกอบรม ให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้เท่าทันหรือล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลง ในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อพัฒนาการให้บริการ ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของผู้ที่สนใจจะเข้าไปปฏิบัติงาน ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร Airline Cabin Crew Training ขึ้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้ที่สนใจในการทำงานในอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินต่อไป รวมถึงเพื่อให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ทำการฝึกอบรมและทบทวนความรู้ตามหลักสูตรของ IATA Training Programs

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็น สถาบันฝึกอบรม (Authorized Training Center: ATC) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)

CADT IATA-Authorized-Training

 


รายละเอียดของการอบรม

วันที่: วันจันทร์ที่ 19 – วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
เวลา: 08.30 – 16.00 น.
สถานที่: โรงแรม Miracle Grand Convention
จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน
ราคา: Early Bird 25,000 บาท (จำนวนจำกัด 5 ท่าน)
ราคาปกติ 26,000 บาท*
*ราคารวม ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์, เอกสารประกอบการอบรมจาก IATA, ประกาศนียบัตรโดย IATA,
อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ ระหว่างการฝึกอบรมใน 1 วัน

Download Brochure (click)


วิทยากร

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมผู้อบรมที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)


เป้าหมายของการอบรม

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับชนิดของอากาศยาน และความสัมพันธ์กับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  3. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปรึกษา ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ด้านการบินต่างๆ ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้ที่เหมาะกับการอบรมนี้

บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษา ที่มีความสนใจในการเตรียมความพร้อม เพื่อไปสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอื่นๆ ในด้านการบินต่อไป รวมถึงบุคคลทั่วไปต้องการรับการฝึกอบรมในหลักสูตรตาม IATA Training Program จำนวน 30 ท่าน


สิ่งที่จะได้รับ

  1. ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเกี่ยวกับอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  2. ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับชนิดของอากาศยาน และความสัมพันธ์กับหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  3. ประกาศนียบัตรออกโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) *ต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60%

Course Outline

วันที่ 1 (วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560)

– ลงทะเบียน
– บรรยาย Module 1: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Introduction to Cabin Crew)
– บรรยาย Module 2: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน (Introduction to Aviation Industry)
– บรรยาย Module 3: การใช้ชีวิตและวิถีชีวิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Cabin Crew Healthy Living / Lifestyle)

วันที่ 2 (วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560)

– บรรยาย Module 4: การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (Landing the Job)
– ฝึกปฏิบัติ Module 4: เครื่องแต่งกายและบุคลิกภาพ (Grooming and Personal Appearance)
– บรรยายิ Module 5: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครัวการบิน และการบริการอาหาร (Introduction to Airline Catering and Food Service)

วันที่ 3 (วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560)

– บรรยาย Module 6: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน และการทำความคุ้นเคย กับการบิน (Introduction to Aircraft and Aviation Familiarization)
– บรรยาย Module 7: การประสานงานของลูกเรือและการติดต่อสื่อสาร (Crew Member Coordination and Communication)
– บรรยาย Module 8: การฝึกอบรมกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ (Medical Emergencies and Medical Training)

วันที่ 4 (วันพฤหัสที่ 22 มิถุนายน 2560)

– บรรยาย Module 9: การบริการลูกค้า (Customer Services)
– บรรยาย Module 10: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าอันตราย (Introduction to Dangerous Goods)
– บรรยาย Module 11: การจัดการปฏิสัมพันธ์กับผู้โดยสาร (Managing Passenger Interactions)

วันที่ 5 (วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560)

– บรรยาย Module 12: ความปลอดภัยและขั้นตอนปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน (Safety and Emergency Procedure)
– บรรยาย Module 13: การรักษาความปลอดภัย (Aviation Security)
– การสอบวัดผล (Examination)
– ปิดหลักสูตรการฝึกอบรม


เงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตรออกโดย IATA

การรับประกาศนียบัตรออกโดย IATA นั้น ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด และต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60%


สมัครเรียน / ติดต่อสอบถาม

น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
น.ส.สุกัญญา บินอุมา เลขานุการวิทยาลัยฯ

โทร 02-9547300 ต่อ 323
มือถือ 092-549-8992
E-mail: [email protected]
Line: @cadt

ทำความรู้จัก CADT ให้มากขึ้น

instagram facebook

Share:

Leave a reply