หลักสูตร Aviation Security Awareness (Security Awareness Training Program), IATA

Share:

Aviation Security Awareness 

(Security Awareness Training Program)

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการบิน บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษาที่มีความประสงค์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 25 คน
* หลักสูตรโดย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
** ผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามกำหนด รับใบประกาศนียบัตรจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและของโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามมา ซึ่งในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยภายด้านการบิน ที่ต้องมีการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้เท่าทันหรือล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อการพัฒนาให้มีบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็น สถาบันฝึกอบรม (Authorized Training Center: ATC) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA)

CADT IATA-Authorized-Training


รายละเอียดของการอบรม

วันที่: วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560
เวลา: 08.30 – 16.00 น.
สถานที่: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
จำนวนผู้เข้าร่วม: 25 คน
ราคา: Early Bird 21,000 บาท (จำนวนจำกัด 5 ท่าน)
ราคาปกติ 22,000 บาท*

*ราคารวม ค่าวิทยากร, ค่าอุปกรณ์, เอกสารประกอบการอบรมจาก IATA, ประกาศนียบัตรโดย IATA,
อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง-เครื่องดื่ม 2 มื้อ ระหว่างการฝึกอบรมใน 1 วัน


Download Brochure (Page 1, Page 2)


วิทยากร

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และทีมผู้อบรมที่ได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

watana


เป้าหมายของการอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับขั้นตอน และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจประเภทของภัยคุกคามที่นำมาพิจารณาใน
  3. การประเมินความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
  4. เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
  5. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทของปัจจัยมนุษย์ในการรักษาความปลอดภัย
  6. เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปรึกษา ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้ที่เหมาะกับการอบรมนี้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการบิน บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษาที่มีความประสงค์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 25 คน


สิ่งที่จะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ และการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
  2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสกล
  3.  ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในสนามบิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ต่อไป
  4. ประกาศนียบัตรออกโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) *ต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60%

Course Outline

วันที่ 1 (วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560)
– ลงทะเบียน
– บรรยาย Module 1: Threats to Civil Aviation
– บรรยาย Module 2: Regulating Aviation Security

วันที่ 2 (วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560)
– บรรยาย Module 3: General Knowledge of ICAO, IATA and ACI
– ฝึกปฏิบัติ Module 4: Cargo, Mail and Catering

วันที่ 3 (วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560)
– บรรยาย Module 5: Access Control-People & Vehicles
– บรรยาย Module 6: Security Measures for Passenger and their Baggage

วันที่ 4 (วันพฤหัสที่ 31 สิงหาคม 2560)
– บรรยาย Module 7: Bomb Threats
– บรรยาย Module 8: Security Awareness in The Airport Environment
– บรรยาย Module 9: In-flight Security Measures

วันที่ 5 (วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560)
– บรรยาย Module 10: Site Visit Don Mueang International Airport
– ทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Amari Airport
– การสอบวัดผล (Examination)
– ปิดหลักสูตรการฝึกอบรม


เงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตรออกโดย IATA

การรับประกาศนียบัตรออกโดย IATA นั้น ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด และต้องได้คะแนนจากการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่า 60%


สมัครเรียน / ติดต่อสอบถาม

สมัครเรียน (กรอกแบบฟอร์ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
น.ส.สุกัญญา บินอุมา เลขานุการวิทยาลัยฯ

โทร 02-588-6060
มือถือ 092-549-8992
E-mail: [email protected]
Line: @cadt

ทำความรู้จัก CADT ให้มากขึ้น

facebookinstagram

Share: