ทำไมเครื่องบินต้องปล่อยน้ำมันทิ้ง เมื่อต้องทำการลงจอดฉุกเฉิน

Share:

การปล่อยน้ำมันทิ้งก่อนทำการลงจอดฉุกเฉิน เรียกว่า Fuel Dumping หรือ Fuel Jettison จะใช้ในกรณีเมื่อเครื่องบินต้องทำการลงจอดฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ขัดข้อง อุปกรณ์ชำรุด หรือเกิดเหตุเกี่ยวกับผู้โดยสาร ที่ทำให้นักบินต้องตัดสินใจนำเครื่องลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของน้ำหนักเครื่องบิน โดยน้ำหนักที่ว่าหลักๆได้แก่ Maximum Takeoff Weight หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือ น้ำหนักเครื่องบินตอน Takeoff และ Maximum Structural Landing Weight หรือน้ำหนักตอนเครื่องลง โดย Max Structural Landing จะน้อยกว่า Max Takeoff เสมอ เพราะน้ำมันส่วนใหญ่ถูกใช้ไประหว่างการเดินทางนั่นเอง

ส่งผลให้ ถ้าต้องมีการลงจอดุฉุกเฉิน นักบินต้องทำการลดน้ำหนักของเครื่องบินให้เหลือน้อยที่สุด วิธีการที่ทำได้คือการปล่อยน้ำมันทิ้ง เพื่อให้เครื่องบินเหลือน้ำหนักใกล้เคียงกับ Max. Structural Landing Weight ที่สุด

ซึ่งการปล่อยน้ำมันทิ้งนั้น น้ำมันจะถูกปล่อยออกทาง Fuel Dump Nozzle ที่อยู่บริเวณด้านหลังของปีกทั้ง 2 ข้าง และจะทำการปล่อยทิ้ง ณ ระดับความสูงเฉพาะ เพื่อป้องกันการติดไฟ และมักจะทำการปล่อยน้ำมันบริเวณเหนือทะเล

สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านเจ้าหน้าที่ควบคุมระวางบรรทุก (Load Control Officer) เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation Officer and Flight Dispatcher) เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (Air Traffic Controller)และ นักบิน (Pilot) สามารถสอบถามข้อมูล สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพิ่มเติมได้

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  |  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

Share:

Leave a reply