นักบินโต๊ะ

Share:

Flight Dispatcher / นักบินโต๊ะ / พนักงานอำนวยการบิน คือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการบินกับนักบิน โดยพนักงานอำนวยการบินต้องมีความรู้ และเข้าใจข้อมูลโดยรวมไม่ต่างกับนักบิน และต้องสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

พนักงานอำนวยการบิน เป็นตำแหน่งที่ทุกสายการบินต้องมี เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการบินของเที่ยวบินต่างๆ โดยพนักงานอำนวยการบินนั้นมีหน้าที่หลักคือ การวางแผนการบิน จัดเตรียมเอกสารการบิน ติดต่อสื่อสารกับนักบิน ตรวจสอบเส้นทางบิน และประสายงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำการบิน

การวางแผนการบิน คือการวางแผนว่าเครื่องบิน หรือเที่ยวบินที่กำลังรับผิดชอบนั้นจะต้องทำการบินไปในเส้นทางใด ต้องมีการคำนวณน้ำหนักในการบิน ทั้งน้ำหนักเครื่องบิน เชื้อเพลิง สินค้า และผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อนำมาคำนวณค่าต่างๆที่จำเป็น เช่น ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ เป็นต้น

งานเอกสารการบิน ได้แก่การจัดเตรียมเอกสารที่สำคัญสำหรับการบินของนักบิน ได้แก่ แผนการบิน รายงานสภาพอากาศ ภาพถ่ายผ่านดาวเทียม แผนที่อากาศที่แสดงความเร็วของลมในแต่ละความสูง การแผ่นตัวของเมฆในชั้นบรรยากาศต่างๆ และข่าวประกาศนักบิน (NOTAM) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญต่างๆของสนามบินที่จะทำการบิน

ในด้านการติดต่อกับนักบินนั้น พนักงานอำนวยการบินต้องทำการติดต่อสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสารกับนักบิน หรือที่เรียกว่า Air to Ground Communication เพื่อประสานงานเรื่องต่างๆนั่นเอง

ต้องประสายงานกับฝ่าย และหน่วยงานภาคพื้นอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของเที่ยวบินนั้นๆ

พนักงานอำนวยการบิน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางบิน โดยต้องทำการตรวจสอบเส้นทางนักบินกับนักบินที่บินในเส้นทางบินนั้นๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกเหนือจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พนักงานอำนวยการบิน หรือ นักบินโต๊ะ ยังมีอำนาจในการยกเลิก หรือ เลื่อนเวลาบินได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อมีเหตุจำเป็น

จะเห็นได้ว่างานในอุตสาหกรรมการบินนั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะงานด้านการบริการผู้โดยสาร อย่างเช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน หรือนักบิน เท่านั้น แต่ยังประกอบด้วยหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆมากมายที่จะทำให้การบินในเที่ยวบินสามารถดำเนินไปได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน เป็นหลักสูตร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการบิน โดยมุ่งหวังสูงสุดในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพระดับสากล โดยหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินนี้ ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้หลากหลาย เช่น

  • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในหน่วยงานด้านการบินต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน
  • เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน
  • หากมีความสนใจที่ศึกษาต่อด้านนักบินส่วนบุคคล หรือนักบินพาณิชย์ก็ได้
  • หากมีความสนใจสามารถศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน >>> CLICK
สมัครเรียน Online พร้อมรับทุนการศึกษา >>> CLICK


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สอบถามเพิ่มเติม
Line: @cadt
โทรศัพท์: 02 588 6060 ต่อ 100 / 0925498992

Share:

Leave a reply