ทุนการศึกษารวม 65,000 บาท

Share:

ปีการศึกษา 2564 นี้ ทาง วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ต่อธุรกิจ และรายได้ของครอบครัว

ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยได้กำหนดให้มี #ทุนการศึกษา ทุนสร้างฝันเด็กการบิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 65,000 บาท (ทุนการศึกษา และ iPad + ปากกา)

โดยนักศึกษาสมัครเรียนพร้อมรับทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน) มูลค่า 50,000 บาท และได้รับ iPad+ปากกา

โดยผู้สนใจ สามารถเลือกสมัครเรียนได้ทั้ง สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน และทั้งสองสาขาวิชา สามารถกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ 1 และ กยศ 2 ได้สูงสุด ปีการศึกษาละ 60,000 บาท)

นอกจากนี้ทั้งสองสาขาวิชายังอยู่ในหมวดการได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนา ทุนมนุษย์ Human Capital ในหมวดอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

Human Capital* คือ สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สำหรับ ผู้กู้ กยศ.และ กรอ. รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ข้อเมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

ซึ่งค่าเล่าเรียนสามารถสรุปได้ ดังนี้

สำหรับ นักศึกษา (ธุรกิจการบิน) ที่ กู้ กยศ และ ได้รับทุนสร้างฝันเด็กการบิน

ปีการศึกษา 1/1 ชำระค่าเทอม 6,000 บาท
ปีการศึกษาที่เหลือ ชำระค่าเทอม เทอมละ 2,000 บาท
ชำระค่าเทอมส่วนต่างรวม 20,000 บาท

สำหรับนักศึกษา (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) ที่ กู้ กยศ และ ได้รับทุนสร้างฝันเด็กการบิน

ปีการศึกษา 1/1 ชำระค่าเทอม 8,000 บาท
ปีการศึกษาที่เหลือ ชำระค่าเทอม เทอมละ 5,000 บาท
ชำระค่าเทอมส่วนต่างรวม 36,000 บาท

สรุปตัวเลขค่าใช้จ่ายค่าเทอม สำหรับนักศึกษา 64 ที่กู้ กยศ และได้รับทุนสานฝันเด็กการบิน

ธุรกิจการบิน 4 ปี 20,000 บาท
การจัดการเทคโนโลยีการบิน 4 ปี 43,000 บาท

หมายเหตุ

  • ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม ค่าเครื่องแบบ / ค่าจัดสอบ TOEIC / ค่าปฏิบัติการเรียกเก็บเพิ่มเติมรายวิชาต่างๆ
  • แต่ยังไม่รวมค่าทัศนศึกษาท่าอากาศยาน 13,000 บาท และ วิชา Simulator 2,500 บาท ค่าวิชานักบินส่วนบุคคล 1 และ 2 (ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะลงทะเบียนเรียนหรือไม่)
  • ค่าสอบ TOEIC ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ทางศูนย์สอบมีการปรับค่าสอบเพิ่มขึ้น 200 บาท ซึ่งนักศึกษาชำระเพิ่มก่อนสอบ
  • จำนวนทุนสานฝันเด็กการบิน มีจำนวนจำกัด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ค่าเล่าเรียนปกติ แบบเหมาจ่าย สาขาวิชาธุรกิจการบิน (4 ปี) 310,000 บาท
ค่าเล่าเรียนปกติ แบบเหมาจ่าย สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (4 ปี) 330,000 บาท

ทุนการศึกษาอื่นๆ สำหรับปีการศึกษา 2564

CLICK


สมัครเรียน >>> CLICK
รายละเอียดค่าเทอม >>> CLICK
รายละเอียด กยศ กรอ >>> CLICK
ทุนการศึกษาอื่นๆ >>> CLICK


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โทร 02-588-6060 ต่อ 101
มือถือ 092-549-8992

Share:

Leave a reply