ปัจจัยที่ผู้โดยสารเลือกสายการบินสำหรับเดินทางช่วง COVID-19

Share:

ถึงแม้ว่าจะมีข้อกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางด้วยเครื่องบินต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิดตามกำหนด สายการบินต่างๆ เช่น การบินไทย สายการบินเวียตเจ็ท และไทยแอร์เอเซีย เป็นต้น ยังได้มีการกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยขณะใช้บริการของผู้โดยสาร และจากการที่สายการบินจะเริ่มกลับมาให้บริการในบางเที่ยวบินภายในประเทศ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้ นักศึกษาวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 4 ได้ทำการสอบถามความคิดเห็นของบุคลลทั่วไปจำนวน 100 คน ในด้านปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกสายการบินสำหรับการเดินทาง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ปัจจัยหลักที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกสายการบิน เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. มีการตรวจคัดกรองประจำจุดต่างๆ
 2. มีการทำความสะอาดและกำจัดเชื้อโรคครอบคลุมทุกพื้นที่ และอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ และได้มาตรฐาน
 3. มีความชัดเจนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของสายการบิน
 4. อัตราค่าโดยสารเหมาะสม
 5. การให้บริการของพนักงาน
 6. ความหลากหลายของเส้นทางบิน
 7. ความน่าสนใจของโปรโมชั่น

ปัจจัยด้านกำหนดเวลา และตารางบิน เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. ถึงจุดหมายปลายทางตรงตามเวลาที่กำหนด
 2. การแจ้งรายละเอียดข้อมูลตารางบิน มีความชัดเจนถูกต้อง เข้าใจง่าย
 3. เครื่องบินออกเดินทางตรงตามตารางบิน
 4. มีการแจ้งผู้โดยสารให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดเหตุล่าช้า
 5. จำนวนเที่ยวบินในแต่ละวัน มีตารางการบินให้เลือกอย่างเพียงพอ

ปัจจัยด้านการซื้อบัตรโดยสารและการชำระเงิน เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. ช่องทางการซื้อบัตรโดยสารมีหลายช่องทาง
 2. ช่องทางการชำระเงินมีให้เลือกหลายช่องทาง
 3. การแจ้งข้อมูลอัตราค่าโดยสารละเอียด เข้าใจง่าย
 4. มีการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ

ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. พนักงานมีความคล่องแคล่ว และกระตือรือร้นในการให้บริการ
 2. พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใบหน้ายิ้มแย้ม บริการด้วยความเต็มใจ
 3. พนักงานพูดจาอ่อนน้อม ให้เกียรติผู้โดยสาร
 4. พนักงานดูแลเอาใจใส่ผู้โดยสารอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พนักงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
 6. พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 7. พนักงานสามารถให้ข้อมูล และตอบคำถามได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ปัจจัยด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกบนเครื่องบิน เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. อุณหภูมิในห้องโดยสารอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดการเดินทาง
 2. ห้องโดยสารสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
 3. การตกแต่งห้องโดยสารมีความเหมาะสมและสวยงาม
 4. ช่องเก็บสัมภาระเครื่องมีขนาดเหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอ
 5. ห้องน้ำสะอาด ใช้งานได้
 6. ที่นั่งผู้โดยสารมีความกว้างเหมาะสม สะดวกสบาย

ปัจจัยด้านการขนส่งสัมภาระที่ใช้ในการเดินทาง เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. ผู้โดยสารได้รับสัมภาระในเวลาที่รวดเร็วเมื่อถึงปลายทาง
 2. ป้ายบอกจุดรับสัมภาระชัดเจน หาง่าย
 3. สัมภาระได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ไม่ชำรุดเสียหาย
 4. การจำกัดน้ำหนักสัมภาระของผู้โดยสาร

ปัจจัยด้านความปลอดภัยของการเดินทาง เรียงลำดับจากความสำคัญ

 1. ความน่าเชื่อถือและความสามารถของนักบิน
 2. ความมั่นคงแข็งแรงของเครื่องบินโดยสาร
 3. การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการป้องกันการแพร่ระบาดฯขณะเดินทาง
 4. การประกาศและให้คำแนะนำก่อนการเดินทาง
 5. การสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบิน

จากผลการสำรวจจะเห็นได้ว่าผู้โดยสารให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดฯเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากคำนึงถึงสุขภาพของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นกว่าช่วงก่อนมีการแพร่ราบาดฯ สำหรับปัจจัยด้านอัตราค่าโดยสาร การบริการ ความหลากหลายของเส้นทาง และโปรโมชั่นต่างๆ ก็ยังคงอยู่ในปัจจัยหลักในการพิจารณาเช่นเดิม

Share: