Resilient Organization

Share:

คำว่า Resilience มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทต่างๆ จะต้องหาวิธีใหม่ๆมาใช้เพื่อความอยู่รอด องค์กรขนาดใหญ่มากมาย เช่น Deloitte, Harvard Business Review ฯลฯ ได้นำคำว่า Resilience มาใช้ในการบริหารองค์กร คำๆนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความยืดหยุ่น ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ แต่ถ้าจะแปลให้ตรงตามสภาพแวดล้อมการใช้งานด้านการจัดการ และการบริหาร ก็จะมีความหมายว่า

The capacity to bounce back to a state of normality (Holling, 1973)

ความสามารถขององค์กรในการตอบสนองต่อวิกฤติหรือสถานการณ์ที่ผิดปกติที่เกิดขึ้น และสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติดังกล่าวได้อย่างดี – รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

การที่จะเป็นองค์กรแบบ Resilient Organization ได้ ต้องคำนึงถึงคำ 2 คำ ได้แก่ Adaptive (ปรับตัวได้) และ Agile (คล่องแคล่ว ว่องไง) สรุปคือ ต้องมีความสามารถในการปรับตัว มีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น และต้องรวดเร็ว เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความยืดหยุ่นไม่ได้เป็นเพียงคำศัพท์เท่านั้น แต่เป็นปรัชญาการจัดการเชิงลึกที่สามารถช่วยให้องค์กรมีวิวัฒนาการในช่วงเวลาที่วุ่นวาย องค์กรจำเป็นต้องมีความสามารถในการเติบโต และอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ปั่นป่วนอย่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความเสี่ยงสูง และองค์กรต้องคอยปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา องค์กรจำเป็นต้องมีผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการฟื้นตัวหลังมรสุมพัดผ่านไป การที่องค์กรมีกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้องค์กรมี ความสามารถที่จะอยู่รอดในช่วงวิกฤต และฟื้นตัวได้ (Reciliency)

กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นสามารถช่วยให้องค์กรพบจุดแข็งใหม่ๆ ที่องค์กรไม่เคยรู้มาก่อน เนื่องจากจุดแข็งแบบเก่าใช้ไม่ได้อีกต่อไป กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นจะช่วยเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มุมมองกว้างขึ้น และเห็นถึงสิ่งที่ต้องทำเพื่อก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ เป้าหมายระยะยาวของกลยุทธ์ที่ยืดหยุ่น คือ เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรมีศักยภาพในระยะยาวโดยการปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงสำหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ความยืดหยุ่น มีหลายมิติ เช่น ความยืดหยุ่นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

 • ความยืดหยุ่นทางสังคม คือ ความสามารถของชุมชน หรือสังคมในการรักษาค่านิยมหลัก อัตลักษณ์ และความสอดคล้องกันในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง และความท้าทายทางสังคม
 • ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสามารถของเศรษฐกิจในการทนต่อแรงกระแทก และความสามารถในการรักษาเสถียรภาพของการทำงาน ซึ่งรวมถึงตลาดแรงงาน ภาคการเงิน กระแสการค้า และคุณลักษณะสำคัญอื่นๆ
 • ความยืดหยุ่นของสิ่งแวดล้อม หมายถึง ระบบนิเวศการทำงานที่ชดเชยปัจจัยความเครียดที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือโรดระบาด ได้ดีเพียงใดเพื่อให้สามารถทำงานต่อไปได้โดยยังรักษามาตรฐานได้

ลักษณะขององค์กรแบบ Resilient Organization

 1. มีกระบวนการตัดสินใจที่แม่นยำ ทันเวลา ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการได้ในช่วงวิกฤต
 2. สามารถจัดการ และลดความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องในช่วงวิกฤต
 3. สามารถบริหารจัดการผลกระทบทางอารมณ์ของบุคลากรที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลง เช่น ความวิตกกังวล และความเครียด
 4. มีการส่งเสริมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมีการกระจายอำนาจ ด้วยความเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง และวัฒนธรรมองค์กรที่บุคลากรมี Resilient Mindset ทำให้สามารถสร้างทีมงานที่เชื่อมโยงกัน มีการทำงานร่วมกัน และเกิดการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร
 5. มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และดิจิทัล ที่สนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนา และเติบโต

ปัจจัยสำคัญของการเป็น Resilient Organization

– รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์

 1. ผู้นำที่พร้อมรับมือกับวิกฤต และการเปลี่ยนแปลง ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความเป็นผู้นำ
 2. มีระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และสนับสนุนการทำงานในช่วงวิกฤต
 3. บุคลากรต้องมี Resilient Mindset คือพร้อมปรับตัว ไม่ยอมแพ้ และเชื่อมั่นในการกลับมาฟื้นต้วขององค์กร
 4. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมแนวคิด Resilient Organization

สถาวร เลิศสุวรรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ้างอิง

 • https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/651860
 • https://www.lumapps.com/blog/corporate-culture/5-starting-points-for-a-resilient-organizational-culture/
 • Teo, W. L., Lee, M., & Lim, W. S. (2017). The relational activation of resilience model: How leadership activates resilience in an organizational crisis. Journal of Contingencies and Crisis Management25(3), 136-147.

Share: