The honour is all mine.

Share:

No offense – None Taken

วลีนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ “ไม่ได้ว่านะ” ใช้ตอนกำลังจะว่าใคร ด่าใคร อ้างอิงถึงใครในทางลบ เช่น ไม่ได้ว่านะ แต่ว่าแฟนคุณนี่เป็นคนแย่จริงๆ อะไรประมาณนี้

ในภาษาอังกฤษ เวลามีคนพูดว่า “No offense” อีกคนก็ควรตอบกลับว่า “Non taken”
ตามตัวอย่าง

(With) all due respect

วลีนี้ใช้ขึ้นต้นประโยคก่อนพูด “แบบสุภาพ” เมื่อคุณกำลังพร้อมที่จะบวก หรือพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นตรงกันข้าม หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับอีกฝ่าย ภาษาไทยก็ตรงกับคำว่า “ด้วยความเคารพ” (ครับ ท่านประธาน)

เช่น
– With (all due) respect, I think the solution you suggested is quite ineffective.
– With all due respect, I must express that I disagree with your statement.

By the way

เป็นวลีที่ใช้เมื่อต้องการจะเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนา ภาษาไทยก็น่าจะ “เอ้อ” “เออ เดี๋ยวนะ แล้วเรื่อง….”

The pleasure is mine.

เป็นอีกวิธีในการตอบเมื่อมีคนขอบคุณ หรือรู้สึกเป็นเกียรติที่เราทำอะไรให้ อาจจะใช้ประโยค The pleasure is all mine. ก็ได้ เช่น

A: It was a pleasure to personally meet you.
B: The pleasure is all mine, I’ve had a fantastic time.

The honour is (all) mine.

ประโยคนี้มีวิธีการใช้คล้ายๆ กับ The pleasure is mine. ถ้าคนพูดคนแรกใช้คำว่า It’s my honour to have you here. (รู้สีกเป็นเกียรติที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน) เราก็ตอบว่า The honour is mine. (ผมต่างหากทีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน)

Share: