5 หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน ที่ควรเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับมาบิน

Share:

ช่วงนี้จะมีสัญญาณบวกออกมาอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัยสำหรับเที่ยวบิน มีแนวโน้มว่าสายการบินต่างๆจะกลับมาให้บริการทั้งในเส้นทางบินในประเทศ และระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนจะกลับมาให้บริการนั้น สายการบิน และองค์กรด้านการบินจะมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกภาคส่วนมีทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการรีสตาร์ท รวมถึง สายการบิน และองค์กรการบินจำเป็นต้องมีแรงงานใหม่ที่มีทักษะเข้ามาเสริม และทดแทนแรงงานที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สนามบินที่คับคั่งได้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ข้อกำหนดด้านการบินเปลี่ยนแปลงไป เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และความสามารถในการดำเนินการของอุตสาหกรรมการบิน การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆ ได้นำไปสู่ความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัย มีมาตรฐานจะช่วยให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จำเป็นต่อการทำงาน และการแข่งขัน

จากผลสำรวจของ Udemy พบว่า 42% ของคนรุ่นใหม่กล่าวว่าการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานถือเป็นประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะมอบให้กับพนักงานได้ รวมถึงเป็นการสร้างโอกาสในการเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะ และปรับปรุงทักษะของพนักงานที่จะช่วยให้พนักงานก้าวไปสู่ระดับต่อไปได้ การฝึกอบรมจึงเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการขยาย “ฐานความรู้” ให้กับพนักงาน แต่นายจ้างจำนวนมากพบว่าต้นทุนในการฝึกอบรมนั้นแพงเกินไป พนักงานที่เข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนาจึงมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนกว่าพนักงานคนอื่นๆ ที่กำลังมองหาโอกาสในการฝึกอบรมด้วยตนเอง

ในช่วงการแพร่ระบาดฯ สถาบันการบิน DAA DPU Aviation Academy (DAA) สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นสถาบันที่ได้รับการอนุญาตจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจาก IATA โดยผู้เข้าฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IATA เมื่อสำเร็จหลักสูตรตามข้อกำหนด ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรออนไลน์ที่เหมาะสมทั้งด้านช่องทางการอบรม ราคา และระยะเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบัติงานมีทักษะที่จำเป็น และพร้อมกลับไปปฏิบัติหน้าที่เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งหลักสูตรระยะสั้นที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรก่อนกลับมาปฏิบัติงาน มีดังนี้

  1. IATA Aviation Safety Fundamentals
  2. IATA Aviation Security Awareness (AVSEC)
  3. IATA Aviation Law: Fundamentals
  4. Train the Trainer for Aviation Personnel
  5. Human Factor and CRM

IATA Aviation Safety Fundamentals

เนื่องจากความปลอดภัย (Safety) เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผู้มาใช้บริการ และยังเป็นหัวใจสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจการบิน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้บริการเดินทางด้วยความปลอดภัย การสร้างความมั่นใจจึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานขององค์การ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการบริหารงานนิรภัยในการบิน (สมัครเรียน)

IATA Aviation Security Awareness (AVSEC)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรด้านการบิน สายการบิน และท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอากาศยาน ผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน

IATA Aviation Law: Fundamentals

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับ บุคลากรในอุตสาหกรรมด้านการบิน บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องกฎหมายการบิน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบิน เป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้ด้านพื้นฐานกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายด้านการบิน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการบิน (สมัครเรียน)

Train the Trainer for Aviation Personnel

หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆด้านการบินได้มีวิทยากรที่มีทักษะ มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรฐาน และมีความเป็นมืออาชีพ (ข้อมูลเพิ่มเติม)

Human Factor and CRM

เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการศึกษาความสามารถ และขีดจำกัดของมนุษย์เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทั้งหมดของบุคลากรทางการบินให้เกิดความปลอดภัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม (สมัครเรียน)

จากบทความเรื่อง การขาดแคลนบุคลากรการบินช่วงหลัง COVID-19 ได้ระบุว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลกรทางการบิน ที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องมาจากเหตุผลหลากหลาย อาทิเช่น การเกษียณอายุงานของพนักงานที่มีประสบการณ์ หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายที่สูงมากในการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พร้อมกลับมาทำงาน เนื่องจากการฝึกอบรมที่เข้มข้นขึ้นเป็นผลมาจากกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มข้นขึ้น และการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานเพิ่มขึ้น ปัจจัยด้านการลาออกของพนักงานก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการจ้างงานด้วยเช่นกัน

จากบทความเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดฯ ระบุว่าจากตัวเลขสถิติของสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นถึงการมีจำนวนพนักงานลาออกจากงานเดิมเพื่อหางานใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งการลาออกมีสาเหตุมาจากการที่พนักงานได้พบแนวทางการทำงานที่เหมาะสมกับชีวิตมากขึ้น ยืดหยุ่นขึ้น เป็นต้น

จะเห็นได้ว่ายังคงมีโอกาสมากมายในงานด้านการบิน หลังสถานการณ์ COVID-19 แต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ควรทำในช่วงเวลานี้คือต้องแน่ใจว่าในช่วงก่อนการบินกลับมาให้บริการนั้นเราควรเติมเต็มทักษะด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานการบินในอนาคตให้มากขึ้น รวมถึงทบทวนความรู้ที่มี และพัฒนาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เขียนโดย
สถาวร เลิศสุวรรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อ้างอิง
https://www.daatraining.com/
https://blog.dpu.ac.th/ajo/index.php/2021/09/02/post-covid-jobs/

Share: