สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

Share:

ในช่วงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TPQI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพต่าง ๆ ของไทยชัดเจนมากยิ่งขึ้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพโดยกลุ่มคนในอาชีพ และการให้การรับรองสมรรถนะเพื่อย้ำความเป็นมืออาชีพที่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด เป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามแนวทางที่เป็นสากล รวมถึงเป็นศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิชาชีพในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ
 3. รับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศและนำมาใช้เป็นมาตรฐานอาชีพตามพระราชกฤษฎีกานี้
 4. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
 5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ
 6. ติดตามและประเมินผลองค์กร ที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาศูนย์หรือสถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้มีการเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ

มาตรฐานอาชีพคืออะไร

การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพในประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับกำลังคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยสถาบันฯ มีภารกิจในการดำเนินการสร้างการเรียนรู้ต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ให้มีการเผยแพร่การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และนำมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะไปใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในแต่ละสาขาวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพของแต่ละอาชีพเกิดขึ้นได้อย่างไร

เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันกับสมาคม สมาพันธ์ ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญในระดับต่าง ๆ ของอาชีพนั้นๆมาร่วมกันกำหนดว่ามาตรฐานอาชีพแต่ละอาชีพควรมีกี่ระดับชั้น ในแต่ละระดับชั้นต้องงมีสมรรถนะเป็นแบบไหน โดยสคช.ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ดูแลและให้การสนับสนุน ให้ดำเนินการไปตามกระบวนการเท่านั้น โดยไม่มีการชี้นำใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณวุฒิวิชาชีพมีประโยชน์อย่างไร

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบอาชีพ คือเป็นการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งที่มีคุณวุฒิการศึกษา และไม่มีคุณวุฒิการศึกษาและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการคือสามารถพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการ และสามารถกำหนดค่าตอบแทนได้ตรงกับสมรรถนะ

สาขาวิชาชีพที่มีการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ

 1. สาขาวิชาชีพการกีฬา
 2. สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
 3. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
 4. สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
 5. สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน
 6. สาขาวิชาชีพการบิน
 7. สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก
 8. สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ
 9. สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย
 10. สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
 11. สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 12. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
 13. สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล
 14. สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน
 15. สาขาวิชาชีพผลิตภัณฑ์ยางพารา
 16. สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน
 17. สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
 18. สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย
 19. สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 20. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 21. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์
 22. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
 23. สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์
 24. สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 25. สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์
 26. สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ
 27. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกลและโลหะการ
 28. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก
 29. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก
 30. สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
 31. สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว
 32. สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
 33. สาขาวิชาชีพการเดินเรือ
 34. สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า
 35. สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม
 36. สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา
 37. สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
 38. สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์
 39. สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย
 40. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมเซรามิกและเครื่องเคลือบ
 41. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล
 42. สาขาวิชาชีพบริการอุตสาหกรรม
 43. สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ
 44. สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย
 45. สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 46. สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง
 47. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง
 48. สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน
 49. สาขาวิชาชีพการบรรเทาสาธารณภัย
 50. สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 51. สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 52. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง
CADT++

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้รับรองให้กับ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพการบิน สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 โดยองค์กรรับรองฯ สามารถทำการทดสอบให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ และบัตรรับรองมาตรฐานอาชีพ ดังนั้น

วิทยาลัยจึงได้จัดสอบประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาต้อนรับบนเครื่องบิน ระดับ 4 ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน อีกทั้งเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ หน้าที่และความรับผิดชอบของอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และอาชีพที่สัมพันธ์ในอุตสาหกรรมการบินโดยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา

เมื่อสอบประเมินสมรรถนะบุคคลแต่ละอาชีพผ่านแล้ว จะได้อะไร

อย่างแรกที่จะได้เมื่อสอบผ่านคือ ใบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิ เมื่อได้มาแล้วเอาไปทำอะไร สามารถนำไปสมัครงานได้ตามปกติ เพราะใบประกาศของ สคช. เปรียบเสมือนใบเป็นการการันตีว่าคนคนนั้นสามารถทำงานในอาชีพนั้น ๆ ได้จริง ๆ เป็นการลดช่องว่างของบุคคลที่ไม่มีวุฒิการศึกษา และบุคคลที่จบไม่ตรงสาขา เพื่อให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการประเมิน

เป็นผู้ประกอบอาชีพในทุกสาขาวิชาชีพ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาทั้งที่มีและไม่มีประสบการณ์ หรือ เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่  โดย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ระบุ ในมาตรฐานอาชีพที่ขอรับการรับรอง

เรียนการบิน CADT ++
ได้มากกว่าปริญญาตรี
เพราะมี Certificates ให้ถึง 3 หลักสูตร

 1. คุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 จาก TPQI (มีการสอบคัดเลือก)
 2. Aviation Law : Fundamentals จาก IATA Training (มีการสอบคัดเลือก)
 3. Flight Simulator Certificate (เมื่อเรียนวิชาเลือก: นักบิน Simulator)

อ้างอิง
https://www.tpqi.go.th/th/home

Share: