ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของไทย 2564

Share:

ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบินต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

สาขาขนส่งทางอากาศ มีมูลค่ารวม 2.87 แสนล้านบาท
สาขาบริการเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางอากาศ มีมูลค่ารวม 1.65 แสนล้านบาท
สาขาการผลิตและการซ่อมแซมอากาศยาน มีมูลค่ารวม 7.4 หมื่นล้านบาท
มูลค่าของอุตสาหกรรมการบิน ในปี 2564: 850 พันล้านบาท คิดเป็น 7.77 %GDP
การจ้างงาน 799,100 ตำแหน่ง
งานประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจำปี 2564

ท่าอากาศยานในประเทศไทย และเส้นทางบิน

เส้นทางบิน 449 เส้นทาง
เส้นทางบินภายในประเทศ 67 เส้นทาง
เส้นทางบินระหว่างประเทศ 382 เส้นทาง

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 ท่าอากาศยาน (สุวรรณภูมิ / ดอนเมือง / ภูเก็ต / หาดใหญ่ / เชียงใหม่ / แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
กรมท่าอากาศยาน จำนวน 29 ท่าอากาศยาน
ภาคเหนือ 10 แห่ง (แม่ฮ่องสอน / ปาย / แม่สะเรียง / น่านนคร / แพร่ / ลำปาง / ตาก / แม่ฮ่องสอน / เพชรบูรณ์ / พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 แห่ง (เลย / อุดรธานี / ขอนแก่น / สกลนคร / นครพนม / ร้อยเอ็ด / นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / อุบลราชธานี
ภาคกลาง 1 แห่ง (หัวหิน)
ภาคใต้ 9 แห่ง (ชุมพร / ระนอง / นครศรีธรรมราช / สุราษฎร์ธานี / กระบี่ / ตรัง / ปัตตานี / นราธิวาส / เบตง)
บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด จำนวน 3 ท่าอากาศยาน (สุโขทัย / ตราด / สมุย)
กองทัพเรือ จำนวน 2 ท่าอากาศยาน (อู่ตะเภา / สงขลา)

สถิติการขนส่งทางอากาศ ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564

ที่มา: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

 • ภาพรวมจำนวนผู้โดยสารในไตรมาสที่ 2 มีจำนวน 4.3 ล้านคน เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา ลดลง 2.36 ล้านคน (ร้อยละ 35.5) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นภายในประเทศ
 • จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 38,290 คน (ร้อยละ 19.6) เนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น แต่ผู้โดยสารยังคงมีความไม่มั่นใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส
 • ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า มีการขยายตัวร้อยละ 0.01 โดยส่วนใหญ่เป็นการขนส่งสินค้าต่างประเทศ

การเปรียบเทียบร้อยละการเติบโตของจำนวนผู้โดยสาร

ในไตรมาสที่ 2 มีจำนวนผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 4.3 ล้านคน ลดลง 2.36 ล้านคน (ร้อยละ 35.5) เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสที่ผ่านมา

PassengersQ1-2021 VS Q4-2020Q2-2021 VS Q1-2021
Domestic-54.2%-37.1%
International-1.6%+19.6%
Total (%)-53.4%-35.5%

การเปรียบเทียบร้อยละการเติบโตของปริมาณเที่ยวบิน

ในไตรมาสที่ 2 มีปริมาณเที่ยวบินทั้งสิ้น 61,636 เที่ยวบิน ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 16,985 เที่ยวบิน (ร้อยละ 21.6) เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้มีมาตรการจำกัดการเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น 450 เที่ยวบิน (ร้อยละ 2.8)

Aircraft MovementQ1-2021 VS Q4-2020Q2-2021 VS Q1-2021
Domestic-49.1%-27.8%
International+12.1%+2.8%
Total (%)-42.8%-21.6%

การแข่งขันของเส้นทางบินระหว่างประเทศ

 • สายการบินที่ขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศมากที่สุด: Emirates 34,826 คน, KLM 26,419 คน, Qatar Airways 23,044 คน
 • สายการบินที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศมากที่สุด: การบินไทย 25,043 ตัน, All Nippon Airways 16,390 ตัน, Emirates 15,563 ตัน

จำนวนผู้โดยสาร และปริมาณการส่งสินค้าทางอากาศ (เส้นทางบินระหว่างประเทศ)

เส้นทางบินจำนวน (คน)
BKK-DOH22,884
BKK-HKG21,973
BKK-DXB17,149
BKK-AMS16,251
BKK-ICN15,124
จำนวนผู้โดยสารเส้นทางบินระหว่างประเทศ ไตรมาสที่ 2
เส้นทางบินจำนวน (ตัน)
BKK-HKG38,862
BKK-TPE25,756
BKK-NRT25,742
BKK-ICN21,484
BKK-SIN15,616
ปริมาณการส่งสินค้าทางอากาศ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ (สายการบินสัญชาติไทย)

สายการบินจำนวน (คน)
ไทยแอร์เอเซีย1.17 ล้าน
ไทยเวียตเจ็ทแอร์812,132
ไทยไลอ้อนแอร์789,638
ไทยสมายล์แอร์เวย์556,623
นกแอร์490,065
จำนวนผู้โดยสารภายในประเทศ (สายการบินสัญชาติไทย)

จำนวนผู้โดยสาร (เส้นทางบินในประเทศ)

เส้นทางบินจำนวน (คน)
BKK/DMK-HKT274,968
BKK/DMK-HDY262,574
BKK/DMK-CNX249,780

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

งานประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจำปี 2564
Thai Aviation Industry Conference 2021 : Flying to the new era of Thai Aviation
งานประชุมสัมมนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ประจำปี 2564
Thai Aviation Industry Conference 2021 : Flying to the new era of Thai Aviation

มาตรการช่วยเหลือสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

 1. มาตรการลดค่าใช้จ่าย
  • กรณีทำการบิน ลด Landing charge / Parking charge ร้อยละ 50
  • กรณีหยุดบินชั่วคราว ยกเว้น Parking charge
 2. มาตรการทางการเงิน
  • ขยายเวลาชำระหนี้ และยกเว้นเงินเพิ่มค่าปรับ ค่าธรรมเนียมเข้า หรือออกนอกประเทศ เป็นระยะเวลา 90 วัน
  • ลดอัตราค่าเช่าในอัตราไม่ต่ำกว่าที่กรมธนารักษ์กำหนด ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65
  • เรียกเก็บค่าบริการเดินอากาศร้อยละ 50 ในงวด ม.ค. – มิ.ย. 64 ในส่วนที่เหลือได้ขยายเวลาชำระหนี้ออกไป
  • เลื่อนกำหนดชำระค่าบริการสนามบิน และค่าเครื่องอำนวยความสะดวก ตั้งแต่ เม.ย. – ธ.ค. 64 ออกไปงวดละ 9 เดือน และให้ผ่อนชำระสูงสุด 12 งวด
 3. การผ่อนคลายกฎระเบียบ
  • การยกเว้นให้สามารถขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารได้
  • การยกเลิกการจัดเก็บประวัติการบิน
  • ขยายระยะเวลาการมีผลใช้ได้ของใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และเอกสารแสดงการรับรอง และยกเว้นการยื่นเอกสารในการต่ออายุ
  • การยกเว้นการตรวจสถานที่จริง และการตรวจการปฏิบัติการ หรือการตรวจติดตาม
Share: