ผลกระทบของราคาน้ำมัน ต่อราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน

Share:

ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นทั่วโลกอันเนื่องมาจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน จะทำให้ราคาบัตรโดยสารเที่ยวบินเพิ่มขึ้นหรือไม่?

คำตอบคือตอนนี้ไม่ใช่ แต่ในอนาคตอันใกล้อาจเป็นไปได้ เพราะสายการบินส่วนใหญ่ซื้อน้ำมันล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน ดังนั้นหากราคาปัจจุบันของน้ำมันพุ่งขึ้น แต่มีแนวโน้มจะกลับมาลดลงในอนาคตอันใกล้ ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจะส่งผลกระทบไม่มากนักต่อต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน

อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายเดือน กรณีนี้อาจจะเกิดผลกระทบต่อต้นทุนของสายการบิน และส่งผลให้สายการบินต้องปรับราคาบัตรโดยสารขึ้น ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าบางสายการบินอาจจะพิจารณาไม่เพิ่มค่าโดยสารเนื่องจากสายการบินเหล่านั้นมีแหล่งที่มาของรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากบัตรโดยสารชั้นประหยัด ตัวอย่างเช่น ที่นั่งชั้นธุรกิจ และชั้นเฟิร์สคลาสราคาแพง ที่ผู้โดยสารให้ความสำคัญกับความสะดวกสบาย และการบริการ มากกว่าราคาบัตรโดยสาร หรือบางสายการบินมีรายได้จากการขนส่งสินค้า ค่าเช่า และค่าธรรมเนียม เป็นต้น

https://oilprice.com/oil-price-charts/

เมื่อพูดถึงเรื่องต้นทุนในการดำเนินงานของสายการบิน สามารถแบ่งต้นทุนหลัก ๆ ได้ 2 แบบ ดังนี้

  1. แรงงาน (Labor) เป็นต้นทุนการดำเนินงานที่สำคัญที่สุดของสายการบิน (32.3%)
  2. น้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel) คิดเป็น 17.7% ของต้นทุนทั้งหมด
หมายเหตุ: ประมาณ 2 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายการบินเป็นต้นทุนคงที่ ดังนั้นสายการบินต้องใช้กลยุทธ์ด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อทำให้เที่ยวบินนั้น ๆ สามารถขายบัตรโดยสารให้ได้มากที่สุด ซึ่งสายการบินมักจะใช้วิธี Overbooking และการลดราคาบัตรที่นั่งโดยสาร และเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเที่ยวบิน สายการบินจะต้องมีอัตราส่วนการขนส่งผู้โดยสาร (Passenger Load Factor) โดยเฉลี่ย 65% 
https://transportgeography.org/contents/chapter5/air-transport/airline-operating-costs/

นอกจากนี้ สายการบินควรจะให้ความสนใจในด้านความแตกต่างของพฤติกรรมผู้บริโภค เช่น พฤติกรรมการเดินทางของนักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ที่มีปัจจัยในการเลือกซื้อบัตรโดยสารที่ต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น นักเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจมักจะไม่สนใจว่าราคาบัตรโดยสารจะเป็นอย่างไร เพราะบริษัทของพวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ในทางกลับกัน นักเดินทางเพื่อการพักผ่อนอื่นๆ ให้ความสำคัญกับราคาบัตรโดยสารค่อนข้างมาก ดังนั้นสายการบินควรที่จะให้ความสนใจในการตอบโจทย์ด้านตารางบิน จุดหมายปลายทาง และการบริการ ร่วมกับปัจจัยด้านราคา เพื่อทำให้สายการบินสามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share: