Aerodrome Reference Code

Share:

โครงงาน นิทรรศการ Aerodrome Reference Code
ชื่อนักศึกษา นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ปวรรัตน์ สุภิมารส
ชื่อหลักสูตรธุรกิจการบิน

รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome reference code)หมายถึง

การกำหนดประเภทของสนามบิน ประกอบด้วยรหัสตัวเลข (code number) ซึ่งสอดคล้องกับค่าที่มากสุดของความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน และรหัสตัวอักษร (code letter) ซึ่งสอดคล้องกับค่าระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้งสองข้างที่มากที่สุดของอากาศยานที่ต้องการรองรับราย

รหัสตัวเลข
(code number)
ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน
(airplane reference field length)
1น้อยกว่า 800 เมตร
2800 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,200 เมตร
31,200 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1,800 เมตร
41,800 เมตรขึ้นไป
ตารางที่ 1 รหัสอ้างอิงสนามบิน ที่เป็นรหัสตัวเลข (code number)
รหัสตัวอักษร
(code letter)
ระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง
(wingspan)
ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง
(outer main gear wheel span)
Aน้อยกว่า 15 เมตรน้อยกว่า 4.5 เมตร
B15 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 24 เมตร4.5 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6 เมตร
C24 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 36 เมตร6 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เมตร
D36 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 52 เมตร9 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 14 เมตร
E52 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 65 เมตร9 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 14 เมตร
F65 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 เมตร14 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 16 เมตร
ตารางที่ 2 รหัสอ้างอิงสนามบิน ที่เป็นรหัสตัวอักษร (code letter)
ท่าอากาศยานรหัสสนามบิน IATAรหัสสนามบิน ICAOความยาวทางวิ่ง
ดอนเมืองDMKVTBDทิศทาง 03L/21R 3,700 เมตร
ทิศทาง 03R/21L 3,500 เมตร
สุวรรณภูมิBKVTBSทิศทาง 01R/19L 4,000 เมตร
ทิศทาง 01L/19R 3,700 เมตร
เชียงใหม่CNXVTCCทิศทาง 18/36 3,400 เมตร
ภูเก็ตHKTVTSPทิศทาง 09/27 3,000 เมตร
ตารางที่ 4 ตัวอย่างอากาศยานในแต่ละรหัสตัวอักษร (code letter)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 ตัวอย่างข้อมูลความยาวทางวิ่งของท่าอากาศยาน พบว่าท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย (ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต) มีระยะความยาวทางวิ่ง 3,000 เมตรขึ้นไป

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4 ตัวอย่างอากาศยานในแต่ละรหัสตัวอักษร (code letter) พบว่าเครื่องบินที่สายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airlines) นิยมใช้ ได้แก่ B737 และ A320 จัดอยู่ในกลุ่มรหัสตัวอักษร (code letter) C

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome reference code) กรณีเครื่องบินA380800F

https://sites.google.com/site/atsys2ay1516te02team2/_/rsrc/1454253218542/technical-specification/facilities-1/Airfield-design/Airbus%20A380-800%20critical%20dimensions%201.png
ข้อมูลระยะ
ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน (Aircraft Reference Field Length)3,350 เมตร
ระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง (wingspan)79.8 เมตร
ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง (outer main gear wheel span)14.3 เมตร
ตารางที่ 5 ข้อมูลเครื่องบิน A380-800F

จากข้อมูลในภาพประกอบที่ 1 ขนาดและลักษณะของเครื่องบิน A380-800F และข้อมูลในตารางที่ 5 ข้อมูลเครื่องบิน A380-800F สรุปได้ว่า

รหัสตัวเลข (code number): 4 ความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน (airplane reference field length) 1,800 เมตรขึ้นไป

รหัสตัวอักษร (code letter): F ระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้งสองข้าง (wingspan) 65 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 80 เมตร ระยะห่างระหว่างล้อหลักด้านนอกทั้งสองข้าง (outer main gear wheel span) 14 เมตรขึ้นไป แต่ไม่ถึง 16 เมตร

ดังนั้นสรุปได้ว่า รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome reference code) คือ 4F

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาสหกิจศึกษาทางธุรกิจการบิน (AV410) ซึ่งเป็นรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกสหกิจศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของชั้นปี เป็นการเปิดโอกาสและเอื้อประโยชน์ต่อนักศึกษาในการเพิ่มทักษะ และขีดความสามารถแก่นักศึกษาที่ต้องการใช้ความสามารถจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย และความสามารถส่วนบุคคลในการออกปฏิบัติงานหาประสบการณ์ก่อนจบการศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างการฝึกปฏิบัติงานผู้จัดทำโครงการพบว่าบุคลากรในสายงานมีความต้องการข้อมูลความรู้ในเชิงลึกที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดทำนิทรรศการความรู้เพื่อให้ข้อมูลในหัวข้อรหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Code) เพื่อส่งเสริมความรู้ของบุคลากรในสายงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทด้านการพัฒนาบุคลากรต่อไป

อ้างอิง

อาจารย์ธันยพร ตีรณานุวัตร. (2563). เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา AV335 การดำเนินงานท่าอากาศยาน. วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย. (2563). แนวทางการจัดทำรายงานการสำรวจสิ่งกีดขวาง . สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย.

Trani, A., & Roa, J. (2018). Aircraft Classifications. Department of Civil and Environmental Engineering.

Airfield Design. (n.d.). Retrieved from Charles De Gaulle International Airport: https://sites.google.com/site/atsys2ay1516te02team2/technical-specification/facilities-1/Airfield-design?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

Share: