กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทําการบิน

Share:

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เรื่องกัญชาต่อประสิทธิภาพในการทําการบิน

ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เห็นว่ากัญชาเป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด ซึ่งมีผลออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เมื่อพิจารณาในประเด็นความปลอดภัยของสาธารณะ (Public safety) และการป้องกันการเกิดอากาศยานอุบัติเหตุ พบว่ากัญชามีผลลดประสิทธิภาพในการทําการบิน โดยมีกฎระเบียบและข้อบังคับทางการบินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เรื่อง การขอ และการออกใบสําคัญแพทย์ พ.ศ. 2560 ระบุว่า หากผู้ทําการในอากาศใช้ กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามประกาศ ให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้

2. ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 67 ว่าด้วยวินัยผู้ประจําหน้าที่ (ลงวันที่ 30 ก.ย. 49) ระบุว่า ผู้ประจําหน้าที่จะต้องไม่ใช้กัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทตามข้อบังคับ ในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้ใช้หรือเป็นอันตรายต่อชีวิตสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของผู้อื่น หรือเป็นเหตุให้เกิดปัญหาด้านอาชีพ สังคม หรือความผิดปกติด้านร่างกาย หรือจิตประสาท หรือทําให้ อาชีพ สังคม ร่างกาย หรือจิตประสาทเสื่อมลง อีกทั้งห้ามไม่ให้ผู้ประจําหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตกอยู่ภายใต้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท เนื่องจากจะทําให้สมรรถนะของบุคคลเสื่อมลง

ดังนั้น ถึงแม้ว่ากัญชาจะไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่เมื่อพิจารณาด้านความปลอดภัยในการบินของผู้ทําการในอากาศ การใช้กัญชาซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถือว่าไม่สมบูรณ์ และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทางการบินได้ในทุกกรณี จึงขอให้ผู้ทําการในอากาศ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ หลีกเลี่ยงการใช้กัญชาและสารสกัดของกัญชา ทั้งขอให้ตระหนักว่าการตรวจพบอนุพันธ์ของกัญชาในร่างกายและปัสสาวะยังคงถือเป็นความผิดสําหรับผู้ทําการในอากาศ

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565
พลอากาศตรีวรงค์ ลาภานันต์
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
และนายกสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย

https://aviamedthai.org/wp-content/uploads/2022/06/img576-scaled.jpg

อ้างอิง
https://www.facebook.com/iam.rtaf
https://aviamedthai.org/

Share: