สายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Share:

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละปีนั้นมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) จำนวนประมาณ 42 พันล้านตันที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์และถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยก๊าซ CO2 จำนวนร้อยละ 3 นั้นเกิดมาจากการดำเนินการของอุตสาหกรรมการบิน

https://aviationbenefits.org/media/166501/counting-co2.png

ภาพด้านบนเป็นภาพที่แสดง Carbon Footprint หรือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบคาร์บอนอื่น ๆ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ง และพลังงาน เป็นต้น (ไม่รวมกิจกรรมจากอุตสาหกรรมการเกษตร)

กลับมาในด้านการบินในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีการบินที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาเครื่องยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้เชื้อเพลิงทางเลือก ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมการบินสามารถควบคุม Carbon Footprint ให้ไม่เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูลด้านล่างได้มาจากการแปล และการวิเคราะห์บทความจากเว็บไซต์ LeafScore ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่นเน้นการให้ข้อมูลด้านความยั่งยืน และช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มี ระบบการจัดอันดับ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้า และบริการโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของ Sustainable Development Goals หรือ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(อ่านเพิ่มเติม)

เว็บไซต์ Leafscore ได้ทำการสำรวจ และจัดอันดับสายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดโดยทำการจัดอันดับสายการบินที่มีเที่ยวบินออกจากสนามบิน LAX และ JFK สรุปได้ดังนี้


Photo from: https://storage.googleapis.com/mcp_236blog/uploads/2020/02/Boeing-747-KLM-Marco-Spuyman-1920×820.jpg

KLM Royal Dutch Airlines

จุดเด่น: ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พยายามโน้มน้าวให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลีกเลี่ยงการบินเมื่อทำได้

เป้าหมาย: ลด Carbon Footprint ลงร้อยละ 15 ภายในปี 2573 (เทียบกับปี 2548)

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– Carbon Reduction Roadmap เน้นการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีการบินที่ทันสมัย
– ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่สามารถสร้างขึ้นได้ใหม่ได้ (renewable biofuels)
– ใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งเชื้อเพลิงที่ยั่งยืน 100% ในสนามบิน Amsterdam

Campaigns:
Fly Responsibility: แคมเปญที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับการเดินทางทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนการเดินทางทางอากาศ เช่น รถไฟ หรือการจัดการประชุมทางธุรกิจเสมือนจริง
CO2ZERO fund: ผู้โดยสารจ่ายเบี้ยประกันภัยเล็กน้อยเมื่อจองเที่ยวบิน โดยจำนวนที่จ่ายคิดเป็นสัดส่วนการปล่อย CO2 ของผู้โดยสารแต่ละคน โดยเงินที่เรียกเก็บจะถูกส่งเข้าสู่กองทุน CO2ZERO fund สำหรับการสนับสนุนการปกป้องและการปลูกป่าเขตร้อนทั่วโลก

Sustainability Report: https://flyresponsibly.klm.com/gb_en#keypoints?article=whatWeDo


Photo from: https://www.alaskaair.com/

Alaska Airlines

จุดเด่น:
– มีการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกภาคส่วนขององค์กร
– หนึ่งในสายการบินที่มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธภาพมากที่สุดในโลก
– ลดการปล่อยก๊าซฯ ลงกว่าร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2555
– เป็นสายการบินแรกในโลกที่บินสองเที่ยวบินเชิงพาณิชย์โดยการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ทำจากตอไม้และกิ่งไม้ที่เหลือจากการตัดไม้ (ปี 2560)
– เป็นสายการบินแรกที่ยกเลิกการใช้หลอด และไม้คนกาแฟที่ทำจากพลาสติก

เป้าหมาย: ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง การใช้เชื้อเพลิงการบินอย่างยั่งยืน และการลงทุนในการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsets)

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– ซื้อเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอัพเกรดเครื่องบินที่มีอยู่
– เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสูงสุดโดยใช้ Winglet แบบพิเศษ ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้ประมาณ 34,000 แกลลอนต่อเครื่องบินต่อปี
– ใช้ระบบการนำร่อง (Navigation) แบบ Required Navigation Performance (RNP – การนำทางประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เครื่องบินบินในเส้นทางเฉพาะระหว่างจุดที่กำหนด) ซึ่งนำไปสู่การบินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและช่วยประหยัดเชื้อเพลิง 1.2 ล้านแกลลอนต่อปี
– ลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์กระดาษลง 50% งดให้บริการหลอด นำเศษผงกาแฟที่ใช้แล้ว และอาหารที่เหลือมาทำปุ๋ย

Campaigns:
Green Skies Program โปรแกรมความร่วมมือระหว่าง Port of Seattle บริษัท Boeing และ FAA มีส่วนสนับสนุนโครงการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการวิจัยนี้ได้นำไปสู่นวัตกรรมในเทคนิคการบินเข้าสู่สนามบิน (Airport Approach Procedures) มลพิษทางเสียง และการใช้เชื้อเพลิง
Fill Before You Fly: เชิญชวนให้ผู้โดยสารลดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยนำขวดน้ำมาเองและเติมน้ำจากจุดบริการก่อนขึ้นเครื่อง

Sustainability Report: https://news.alaskaair.com/sustainability/fillbeforeyoufly-water-bottles/


Photo from: https://www.xiamenair.com

Xiemen Airlines

จุดเด่น:
– ได้รับเสียงชื่นชมจากความมุ่งมั่นในโครงการจำนวนมากที่เน้นด้านการบินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อย่างจริงจัง

เป้าหมาย:
– ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมของโลก
– สร้างความตระหนัก และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตของพวกเขาเอง

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– ดำเนินการ 70 โครงการที่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง เช่น ทำการบินด้วยปริมาณน้ำดื่มที่จำเป็นสำหรับผู้โดยสารอย่างแม่นยำ การคำนวณต้นทุนเพื่อเลือกความเร็วในการบินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้เชื้อเพลิง การทำความสะอาดเครื่องยนต์บ่อยครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรการเหล่านี้นำไปสู่การประหยัดเชื้อเพลิงได้ 110,000 ตันในปี 2562 เทียบเท่ากับการลดการปล่อยคาร์บอน 346,000 ตัน
– จัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน เพื่อพัฒนาโครงการต่าง ๆ รวมถึงทำการปรับธุรกิจให้เข้ากับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแบ่ง 17 เป้าหมายของ SDGs ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 2) การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ลำดับความสำคัญด้านคุณภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน 4) จับคู่กับแผนพิเศษด้านความปลอดภัย การดำเนินงาน การบริการ การแปลงเป็นดิจิทัล ทรัพยากรบุคคล และการสร้างแบรนด์
– ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิงกับยานพาหนะ และอุปกรณ์ในเขตการบิน
– ส่งเสริมการใช้ GPU (หน่วยพลังงานภาคพื้นดิน) แทน APU ของเครื่องบิน (หน่วยพลังงานเสริม)

Campaigns:
เครื่องบิน “United Dream” เครื่องบินลำตัวสีน้ำเงินเด่น แสดงถึงความดี ความหวัง และอนาคตที่ไร้ขอบเขต คลื่นสีขาวที่ท้องเป็นสัญลักษณ์ของมหาสมุทรที่หล่อเลี้ยงชีวิตบนโลก ในขณะที่แพนหางประดับด้วยไอคอนเป้าหมาย SDGs 17 รายการ
Chef XiamenAir เป็นตราสินค้าที่พัฒนาเมนูอาหารอย่างยั่งยืน ใช้ส่วนผสมจากผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านการเกษตร และส่งเสริมบริการคัดเลือกอาหารเพื่อลดขยะที่เกิดจากเศษอาหาร
Green Cabins ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Egret Bamboo แทนกระดาษดั้งเดิมและพลาสติก ถ้วย ถาด และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารทำจากเยื่อไผ่ธรรมชาติที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% และหลอดดูดดื่มที่ทำจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ย่อยสลายได้ ส่งผลให้ในปี 2564 สามารถลดการใช้ถ้วยพลาสติกลง 15.92 ล้านใบ คิดเป็นน้ำหนัก 167.16 ตัน
Green Travel มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของการออกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถรองรับการเช็คอินด้วยตนเองสำหรับผู้โดยสารกว่า 22 ล้านคนในแต่ละปี ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประมาณ 330 ตัน นอกจากนี้สายการบินยังได้ร่วมมือกับ Ant Forest โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของอาลีบาบาเพื่อสนับสนุนการเดินทางสีเขียว โดยผู้โดยสารจะได้รับ “พลังงานสีเขียว (Green Energy)” ผ่านการเช็คอินออนไลน์ คาดว่าจะสามารถลดการออกบัตรโดยสารแบบกระดาษได้ประมาณ 7 ล้านใบต่อปี และสามารถปลูกต้นฮาโลซีลอน (Haloxylon) ได้ประมาณ 1,900 ต้นด้วยพลังงานสีเขียวที่สร้างขึ้น มีการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินปลอดคาร์บอน และได้เปิดตัวเที่ยวบินที่ปลอดคาร์บอนในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
Green Infrastructure ออกแบบอาคารสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนแนวคิดสามประการ “การดำเนินการและบำรุงรักษาที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคาร์บอนต่ำ” มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน มีการเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น กระจกระบายความร้อนที่สามารถลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ

“United Dream”
Photo from: https://www.xiamenair.com

Sustainability Report: https://www.xiamenair.com/brandnew_EN/upload/files/2020/7/f5a90ce153c54526.pdf


Photo from: https://www.cathaypacific.com

Cathay Pacific Airlines

จุดเด่น:
– ลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset Program)
– ทำการบินด้วยเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuels)
– ให้บริการอาหารที่ทำมาจากพืชเป็นหลัก (Plant-based Meals) เป็นสายการบินแรกที่มีการบริการ OmniPork หรือ เนื้อหมูที่ทำมาจากพืช

เป้าหมาย:
รับผิดชอบ และดำเนินการตามสมควรทุกประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการของสายการบินมากที่สุด ได้แก่ การปล่อยก๊าซคาร์บอน การใช้ทรัพยากร และการก่อให้เกิดของเสียในรูปแบบต่าง ๆ

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– ซื้อเครื่องบินรุ่น A350s จำนวน 6 ลำ ซึ่งเป็นเครื่องรุ่นที่มีประสิทธิภาพการเผาผลาญเชื้อเพลิงดีกว่ารุ่นก่อน ๆ คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงลงร้อยละ 80
– มีการใช้นโยบาย Paperless โดยเปลี่ยนจากการใช้กระดาษสำหรับเอกสารต่าง ๆ สำหรับนักบิน มาเป็นผ่าน Application แทน
– ตั้งเป้าที่จะลดการใช้อุปกรณ์ และภาชนะที่ทำจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2022 คาดว่าจะมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะจำนวนกว่า 200 ล้านชิ้นต่อปี

Campaign:
– Fly Greener Program ส่งเสริมให้ผู้โดยสารมีส่วนร่วมในกิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากการเดินทางทางอากาศได้ โดยให้ผู้โดยสารชำระค่าคาร์บอนออฟเซ็ตสำหรับเที่ยวบินที่ใช้บริการ และเงินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการชดเชยการปล่อยคาร์บอน

Sustainable Development Report:
https://sustainability.cathaypacific.com/past-reports/reports-download/


Photo from: https://www.nytimes.com/

Delta Airlines

จุดเด่น:
– ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง
– เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 เดลต้าทุ่มงบประมาณราว 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงสิบปีข้างหน้า
– สายการบินมีความพยายามในการยกเลิกการปล่อยก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ทั้งในอากาศ และภาคพื้นดิน
– มีการดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เป้าหมาย:
– มีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงร้อยละ 50 ภายในปี 2050 เมื่อเทียบกับระดับปี 2005

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– ร่วมมือกับ Looptworks ในการทำ Recycle และ Upcycle เครื่องแบบของพนักงาน นับเป็นสิ่งทอจำนวนมากกว่า 350,000 ปอนด์ จนถึงปัจจุบัน
– เดลต้าเป็นสายการบินแรกของสหรัฐฯ ที่ Recycle กระป๋อง ขวด ถ้วย หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวอื่น ๆ บนเที่ยวบิน และได้ Recycle อะลูมิเนียมไปแล้วกว่า 3 ล้านปอนด์จนถึงปัจจุบัน
– ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำจัดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทั้งหมดออกจากเที่ยวบิน ซึ่งจะกำจัดพลาสติกได้มากกว่า 300,000 ปอนด์ต่อปี
– มีการใช้ผ้าปูที่นอนที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล 100%
– มีการใช้อุปกรณ์บริการที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
– โดยรวมแล้ว การใช้วัสดุทดแทนพลาสติกในจุดต่าง ๆ จะลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งบนเครื่องบินได้ประมาณ 4.9 ล้านปอนด์ต่อปี

Campaign:
– ผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะช่วยชดเชยมลพิษจากการเดินทางของตนเองโดยการซื้อคาร์บอนออฟเซ็ตออนไลน์ โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนโครงการที่ชดเชยหรือกักเก็บการปล่อยคาร์บอน
– ถ้าผู้โดยสารบินกับ Delta One® จะได้รับชุดสิ่งอำนวยความสะดวก Someone Somewhere ที่ผลิตโดยช่างฝีมือจาก Certified B Corporation ชุดอุปกรณ์ทำมือเหล่านี้จะช่วยในการลดการสร้างขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 5 รายการ เช่น ซิป และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งช่วยลดการใช้พลาสติกได้มากถึง 90,000 ปอนด์ต่อปี

ESG Report:
https://www.delta.com/content/dam/delta-www/about-delta/corporate-responsibility/2021-esg-report.pdf


https://news.aa.com/multimedia/images/

American Airlines

จุดเด่น:
– การลงทุนในเครื่องบินสมัยใหม่ที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง เช่น Airbus A321XLR เพื่อนำมาใช้บินแทน B767s
– ทะยอยทำการอัพเกรด รวมถึงการเพิ่ม winglets ที่ปลายปีกของเครื่องบิน การยกเลิกการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษในการทำงาน และการลดน้ำหนักของเครื่องบินแต่ละลำเพื่อประสิทธิภาพการบินที่ดีขึ้น

เป้าหมาย:
– ลดการปล่อยคาร์บอนลงครึ่งหนึ่งภายใน 30 ปีข้างหน้า

กิจกรรม / การปฏิบัติ:
– ร่วมมือกับ Cool Effect เพื่อช่วยให้ผู้โดยสารสามารถมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยคาร์บอนจากเที่ยวบินของพวกเขา
– จนถึงปัจจุบัน สายการบินได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% ที่สำนักงานใหญ่ในสนามบินนานาชาติ Dallas-Fort Worth

https://www.aacargo.com/about/safeguarding-green-future.html
https://www.aacargo.com/resources/images/facility-footprint.PNG
https://www.aacargo.com/resources/images/waste-reduction-1.png

Share: