• 6
    Sep

    Resilient Organization

    คำว่า Resilience มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทต่างๆ จะต้องหาวิธีใหม่ๆมาใช้เพื่อความอยู่รอด องค์กรขนาดใหญ่มากมาย เช่น Deloitte, Harvard Business Review ฯลฯ ได้นำคำว่า Resilience มาใช้ในการบริหารองค์กร คำๆนี้มีความหมายตามพจนานุกรมว่า ความยืดหยุ่น ความสามารถในการฟื้นคืนสู่ปกติ แต่ถ้าจะแปลให้ตรงตามสภาพแวดล้อมการใช้งานด้านการจัดการ ...