• อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
    15
    Jan

    ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing อาจารย์ด้านดิจิทัล อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)

    อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชนประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Centerวิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล การศึกษา ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมเรียนดี) – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ ...