• 16
  Jan

  แบ่งปันแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นบรรทัดฐานการใช้สิทธิและเสรี กระทรวงดิจิทัล EDTAภาพผ่านสื่อดิจิทัล

  แบ่งปันรวมอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิเทศศาสตร์ กระทรวงดิจิทัล EDTA และสำนักข่าวอิศราแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นบรรทัดฐานการใช้สิทธิและเสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัล เสรีภาพผ่านสื่อดิจิทัลนั้นต้องเน้นความสมดุล1) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (Freedom of Expression) 2) การเคารพในสิทธิ ชื่อเสียง และความ เป็นส่วนตัว (Privacy) ของบุคคลอื่น 3) การรักษาความมั่นคง (Security) ของชาติหรือความสงบเรียบร้อยของ สังคม หรือศีลธรรมของประชาชน
 • 16
  Jan

  ผู้ดำเนินรายการล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะ ก้าวต่อไป Thai PBS Branding

  ผู้ดำเนินรายการเสวนา “ล้อมวงคุย 10 ปี สื่อสาธารณะ ก้าวต่อไป Thai PBS Branding” มิติใหม่วงการสื่อน่าจับตาในอนาคต
 • หนังสือ Digital Marketing
  16
  Jan

  คำนิยม จากใจผมถึงหนังสือเล่มนี้ Digital Marketing

  หนังสื่อ “Digital Marketing” กระดาษเล่มนี้เป็นมากกว่าเงินตรา ถ้าคุณไม่เริ่มก้าวสู่โลกใบนี้เต็มตัว ไม่เร็วก็ช้า คุณก็ต้องเข้ามาในโลกแห่งเทคโนโลยีและโลกแห่งการทำธุรกิจอยู่ดี ถ้าคุณไม่เริ่มก้าวสู่โลกใบนี้เต็มตัว ไม่เร็วก็ช้า คุณก็ต้องเข้ามาในโลกแห่งเทคโนโลยีและโลกแห่งการทำธุรกิจอยู่ดี ไม่ว่าจะเรื่องแบรนด์ เรื่องการตลาด เรื่องการสื่อสาร คุณจะต้องเริ่มอ่าน เริ่มคิด เริ่มทำ ตั้งแต่วันนี้ เพื่อความอยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกคนไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือไม่ทำธุรกิจในยุคนี้คุณจำเป็นต้องรู้ ต้องอัปเดตความรู้เรื่องของแบรนด์การทำการตลาดยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ...