• ชุมชนสีเขียว DigitalGreen
    5
    Mar

    เทคโนโลยี สร้างชุมชนดิจิทัลกรีน คนอินเดีย

    ผมมีโอกาสไปติดตามเรื่องราวองค์กรดิจิทัลกรีน ซึ่งเป็นองค์กรเพื่อการพัฒนาระดับโลกที่ให้สิทธิแก่เกษตรกรรายย่อยในการยกตัวเองออกจากความยากจนด้วยการช่วยเหลือ วิจัย สนับสนุน ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีให้แก่ประชาชนในระดับรากหญ้าในประเทศอินเดียและอีกหลายประเทศ โดยองค์กรนี้มองว่าเมื่อเกษตรกรมีเครื่องมือการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่พวกเขาต้องการในการเชื่อมต่อกันและกันได้ พวกเขาจะใช้สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ทางเกษตรและการใช้ชีวิตในครัวเรือนของพวกเขามาปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและของคนอื่น ๆ ในชุมชนให้ดีขึ้น ในประเทศอินเดียเป็นที่ ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและทดลองใช้งานวิดีโอเพื่อขยายความรู้ทางการเกษตรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับคนในชุมชนของเขากว่า 10,000 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft Research และได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอินเดียเอง ประชาชนในชุมชนทุกระดับในประเทศอินเดียได้สัมผัสชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยกว่า 1 ล้านราย ...