• 8
    Jun

    แบ่งปันความรู้ให้น้องนักเรียนม.6 การเลือกคณะสาขา ในยุค THAILAND 4.0

    แบ่งปันความรู้ให้น้องนักเรียนม.6 ที่น่ารักโรงเรียนสารวิทยา กว่า 500 คนกับเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระบบ TCAS  กับคณะสาขาอาชีพแห่งอนาคตยุค THAILAND 4.0การเลือกคณะสาขา ในยุค THAILAND 4.0  โดยแนะแนวให้เยาวชนเห็นแนวทางอาชีพแห่งอนาคตเศรษฐกิจ 4.0 และสร้างสมรรถนะและศักยภาพให้เยาวชนมีทักษะความรู้ความสามารถตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ที่เป็นกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศตาม ...