• 23
  Jul

  ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0 (ตอนจบ)

    ต่อจากฉบับเดิม ฉบับที่แล้วผมได้นำเสนอเนื้อหาจากการบรรยายเรื่อง “เรื่องอาชีพแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล” เพื่อให้เยาวชนได้เห็นแนวทางอาชีพแห่งอนาคตไปแล้ว 3 แนวทาง 1.อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และ 3.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในฉบับนี้จะมาขยายต่อครับ 4.อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เยาวชนต้องมีความชอบและสนใจเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ชอบการสำรวจ เก็บข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งแนวทางอาชีพเศรษฐกิจ 4.0 ได้แก่ เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม นักสัตววิทยา นักโรคพืช นักกีฏวิทยา ...
 • ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0
  3
  Jul

  ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0 (ตอนที่ 1)

  ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไปเรื่อยๆ สิ่งรอบตัว เทคโนโลยี หรือแม้แต่ข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ 4.0 การทำงานของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันประเทศที่เปลี่ยนไปเพื่อการพัฒนา เยาวชน คือ อนาคตของชาติที่ประเทศต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะทิศทางอนาคตเศรษฐกิจจะเติบโตได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเยาวชนต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสทิศทางเทรนด์งานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย วันก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายแบ่งปันความรู้เรื่อง “สาขาอาชีพแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล” ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจากบรรยายจบมีนักเรียนคนหนึ่งมาถามผมว่า ...
 • การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 
  1
  Jul

  สุดยอดการเสวนา “นักประชาสัมพันธ์ตัวจริงในยุค 4.0

  เจาะลึกเรื่องราวของนักประชาสัมพันธ์ และแนวคิดในการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 เมื่อโลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน การประชาสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเข้าสู่ยุคการประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0)  อ.ต้นรัก ร่วมให้แนวคิดในงานครั้งนี้ ดังนี้ เมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบ ผู้คนสามารถสร้างสื่อด้วยตนเอง ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ และผู้เสพสื่อไปในตัว และผู้คนยังสามารถสร้างการสื่อสารเองได้ที่เรียกว่า User generated content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ดังนั้นเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ...