• 28
    Mar

    บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่น

    บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่นอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอาชีวะถาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง และได้เร่งรัด  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและให้หมดสิ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยาเสพติด ๒๐ ปี มุ่งสู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์สู่ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” มีการดำเนินงานตามแนวทางของ แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ...