• การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค

    29
    May

    การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค


    การตลาดทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับทุกธุรกิจเพราะการแข่งขันสูง ทุกหน่วยงานทุกองค์กรณ์ต้องการผลกำลังจากการประประกอบธุรกิจทั้งสิ้น วันนี้ผมจึงนำเรื่องราวของการทำ การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค มาแบ่งปันครับ กล่าวคือกลุ่ม (Group) คือบุคคลตังแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีค่านิยม บรรทัดฐานหรือวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน บุคคลเหล่านี้มักมีความสัมพันธ์กันและความประพฤติของแต่ละคนจะส่งผลกระทบถึงกันและกันกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ผู้อื่นใช้เปรียบเทียบหรือใช้เป็นมาตรฐานในการเกิดค่านิยม ทัศนคติ ...