• Promotion คือ การส่งเสริมการขาย
    2
    Jul

    ต้องรู้ กลยุทธ์การตลาด 7Ps Marketing mix Online Marketing

    กลยุทธ์การตลาด 7Ps Marketing mix Online Marketing 7P มักจะถูกนำมาใช้กับธุรกิจบริการ ในยุคดิจิทัลนี้ ควรใส่ใจดังนี้Price คือ การตั้งราคาบริการPromotion คือ การส่งเสริมการขายPlace คือ ช่องทางในการให้บริการProduct คือ เป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) หรือง่าย ...