สุดยอด ! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

2730
0
Share:
dpuGoogleScholar

สุดยอด ! ผลงานวิชาการของ DPU ถูกอ้างอิงและนำไปใช้ประโยชน์ทั่วโลก ติดอันดับ 2 ของประเทศ ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ติดอันดับ “TOP UNIVERSITIES BY GOOGLE SCHOLAR CITATIONS” จากผลการจัดอันดับ  WEBOMETRICS RANKING  OF WORLD UNIVERSITIES ทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en/node/169  ซึ่งเป็นการจัดอันดับการอ้างอิงผลงานวิชาการใน Google Scholar ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ติดอันดับ 2 ของมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีการอ้างอิงผลงานวิชาการใน Google Scholar

dpuGoogleScholar

ทั้งนี้การจัดอันดับเว็บไซต์นั้นเพื่อวัดผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากผลงานที่มีการตีพิมพ์ลงในวารสาร หรืออื่นๆ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงทั้งรูปแบบและเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้ ผลงาน และกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยออกสู่ภายนอก จากผลการจัดอันดับครั้งล่าสุดนี้ ถือเป็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ คณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

Share:

Leave a reply