• 19
    Jan

    The Hour of Code: Game-Based Learning แนวทางปฏิรูปการศึกษา ในห้องเรียนดิจิทัล

    Digital Age ฉบับที่ 205 เดือนมกราคม อาจารย์บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ NextGen ของโฆษณาบน Mobile   เทคโนโลยีเกมในปัจจุบันตอนนี้เป็นมากกว่าสื่อดิจิทัล หรือเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิง เกมในปัจจุบันได้กลายเป็นสื่อหลักทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์-วิทยาศาสตร์ หรือแวดวงการศึกษาสำหรับสร้างกระบวนการคิดของผู้เล่นให้เกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem-Solving) และยังเป็นการเพิ่มกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity) ในการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real-World) ...